نوشته‌ها

مرکز روزانه آموزشی وتوانبخشی افراد دارای اختلال طیف اتیسم فریحا مرکز اتیسم فریحا اولین پایگاه غربالگری اتیسم درشهر تهران بامدیریت سرکار خانم دکتر فاطمه خاندانی با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستی شهر تهران

پرفسور اخلاقی، درمانگر اتیسم در مرکز اختلال طیف اتیسم فریحا

ارزیابی فرشتگان فریحا توسط پرفسور اخلاقی ،درمانگر اتیسم و همراهان با حضور خانم دکتر خاندانی در مرکز اختلال طیف اتیسم فریحا.

 

www.AutismFariha.ir