بایگانی برچسب برای: مرکز

معرفی مرکز اختلال طیف اتیسم فریحا (خانم مهین – بازی درمان)

معرفی مرکز اختلال طیف اتیسم فریحا توسط خانم مهین – بازی درمان

اولین پایگاه غربالگری، تشخیص و مداخله در اختلال طیف اُتیسم شهر تهران
با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستی استان تهران
Autism Fariha
آیا کودک شما در ۲ تا ۵ سالگی:
از ارتباط چشمی امتناع می ورزد و زمانی که فرد دیگری به او نگاه میکند، به جای دیگری نگاه میکند، آیا دستها و انگشتانش را در کنار بدن خود و جلوی چشمانش حرکت میدهد؟
آیا کودک به شما نگاه میکند؟
یا هر بار که صدایش میکنید، واکنشی نشان میدهد؟

شماره پیگیری و هماهنگی ۶۶۶۸۱۳۰۹
مرکز تخصصی اختلال طیف اُتیسم فریحاwww.AutismFariha.ir

اولین سالگرد افتتاح مرکز اتیسم فریحا در 21 فروردین 1399

مرکز تخصصی اختلال طیف اُتیسم فریحا
اولین پایگاه غربالگری اتیسم شهر تهران
با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستی استان تهران

ارائه خدمات حرفه‌ای و تخصصی اتیسم
مداخلات شناختی و مداخلات روانشناسی (TEACCH،ABA،PRT)
کاردرمانی ، گفتاردرمانی ، بازی‌درمانی
حرکت درمانی یا ورزش درمانی ، طبیعت‌درمانی
هنر درمانی (نقاشی، سفالگری، صنایع‌دستی و …)
موسیقی‌درمانی ، تئاتر درمانی ، قصه درمانی
مهارت‌آموزی (مهارت های اجتماعی و …)
آموزش و مهارت برای خانواده‌ها
اتاق تاریک ، یکپارچگی حسی – حرکتی

#مرکزفریحا
@AutismFariha

افتتاح مرکز اختلال طیف اتیسم فریحا

در تاریخ ..  مرکز اختلال طیف اتیسم فریحا افتتاح شد